Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów odnośnie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o zamówienia publiczne – ich udzielenie, oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych

zamówienia publiczne

               W dniu 4 lipca 2017 roku ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o zamówienia publiczne (zobacz więcej tutaj) – ich udzielenie, oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które zgodnie z ustawą Pzp oraz dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE. Służą zapewnieniu ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej. W tym w zakresie: odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz interoperacyjności tych narzędzi i urządzeń z będącymi
w powszechnym użyciu produktami technologii komunikacji i informatycznymi, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych urządzeń i narzędzi.

Zamówienia publiczne, zgodność oryginałów w formie papierowej i elektronicznej

               Ważną kwestią uregulowaną w rozporządzeniu jest sprawa przekazywania dokumentów w formie elektronicznej i poświadczania ich za zgodność z oryginałem. Rozporządzenie stanowi, że w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

Również w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 lipca 2017 r., przy czym, w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy od dnia 18 października 2018 r.