Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w nowej ustawie Pzp

Zabezpiecznie

                Zgodnie z art.  134 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, SWZ zawiera informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. Zamawiający nie ma zatem obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli jednak zamawiający zdecyduje się na wymaganie zabezpieczenia umowy ustawodawca w Dziale VII Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje jej wysokość, sposób i formy wniesienia oraz termin i sposób zwrotu.

Zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jest to zatem różnica w stosunku do obecnej ustawy, która dopuszcza żądanie zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej.

Nowa ustawa zawiera jednak wyjątek wskazując, że w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia zamawiający może ustalić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej ww. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jednak wartość ta nie może przekraczać 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Ponadto zamawiający ma obowiązek uzasadnić podwyższenie kwoty zabezpieczenia w SWZ lub innych dokumentach zamówienia. (art. 452 ust. 2 i 3 ustawy Pzp).

Ustawa precyzuje również termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazując, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Jednocześnie tak jak obecnie, Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.