Wzrost kosztów pracy

Wraca minimalny podatek dochodowy CIT

                     Od 1 stycznia 2021 roku pracodawcy będą zobowiązani do rejestrowania w ZUS-ie umów o dzieło. Obowiązek ten wprowadza art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym: „W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany w art. 36 dodając ust. 17 w brzmieniu: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”;

Zgłoszenie będzie dokonywane na formularzu RUD – przesyłam informacyjnie. Jest to na razie projekt – rozporządzenie wykonawcze nie zostało jeszcze przyjęte.

Przedsiębiorcy będą zatem mieli obowiązek rejestrowania umów o dzieło w ZUS-ie – w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Obowiązek ewidencjonowania umów o dzieło nie oznacza automatycznie oskładkowania umów. Dzięki ewidencjonowaniu umów o dzieło ZUS uzyska jednak narzędzi, które będzie mógł wykorzystać w toku ewentualnych kontroli.  Mając na uwadze jak restrykcyjnie ZUS interpretuje pojęcie dzieła, można spodziewać się, że istotny odsetek takich umów zostanie przekwalifikowany na oskładkowane umowy zlecenia lub podobne, co
w efekcie doprowadzi do wzrostu kosztów pracy.