Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

30 maja 2019 r. trafił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk sejmowy 3481)

Projektowane zmiany mają służyć wzmocnieniu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce w zakresie usług związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Dotychczas obowiązujące przepisy wykazały iż dalsze funkcjonowanie Komisji Nadzoru Audytowego jako nadzorcy publicznego na rynku firm audytorskich jest rozwiązaniem wysoce niedoskonałym. Organ ten nie realizuje planowanych kontroli z uwagi na braki kadrowe. Jest też dysfukcyjny ponieważ nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na realną kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie.

W związku z powyższym ustawodawca przygotował wspomnianą nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie zmian w organizacji
i strukturze Komisji Nadzoru Audytowego poprzez zmianę formy jej działania i sposobu finansowania.

Najważniejsza zmiana polega na powołaniu jednego organu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów, czyli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). Agencja będzie prowadziła postępowania administracyjne i dyscyplinarne, co przyczyni się do zachowania jednolitości postępowań, zwłaszcza w zakresie stwierdzenia naruszeń i ewentualnych kar. W tym zakresie nastąpi transfer uprawnień z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Agencja zostanie także wyposażona w uprawnienia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne
w odniesieniu do usług objętych standardami wykonywania zawodu świadczonych przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego ma rozpocząć funkcjonowanie 1 stycznia 2020 r. Działalność Agencji będzie finansowana z jej przychodów, takich jak: opłata z tytułu nadzoru od firm audytorskich, opłaty za wpis na listę firm audytorskich oraz innych przychodów jak również z dotacji budżetu państwa.

Nowelizacja nie wpłynie na zakres uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do firm audytorskich a wynikający z przepisów tytułu III rozporządzenia UE nr 537/2014.