Wyższe koszty sądowe w sprawach gospodarczych

Ustawa  z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2019 roku zmienia w sposób istotny ustawę o kosztach sądowych sprawach cywilnych podwyższając opłaty  sądowe w sprawach prowadzonych przez spółki lub ich wspólników.

Szczególnie zmiany dotkną zwłaszcza skonfliktowanych ze spółką wspólników spółek osobowych i kapitałowych.

Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, uchylenie czy stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy wzrośnie z 2 tys. zł do 5 tys. złotych.

Zmiany szczególnie odczują mniejsze spółki czy mniejszościowi udziałowcy, którzy przed sądem będą dochodzić swoich praw, ponieważ dla nich wzrost opłat o 250 % może być szczególnie dotkliwy.

Także z 40 zł do 100 zł wzrośnie opłata od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym.

Zmiany dotyczą także możliwości uzyskania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zwolnienia od kosztów sądowych. Dotyczy tego wprowadzony do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nowy art. 130 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nim spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki.

Do wnioskodawcy zatem należy  przedstawienie dowodów, z których wynika brak własnych środków na pokrycie kosztów postępowania, w tym wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Musi też wskazać, że jej wspólnicy i akcjonariusze nie mają środków na proces. W ustawie wobec tego wprost wyrażono więc zasadę, która pojawiała się w dotychczasowym orzecznictwie.

Pozostałe zmiany w postępowaniu cywilnym, np. dotyczące przywrócenia postępowania gospodarczego zaczną obowiązywać od 7 listopada 2019 roku.