Wynagrodzenia pracowników w ramach ulgi B+R – fiskus nie zmienia zdania mimo korzystnych wyroków NSA

Koszty pracownicze stanowią istotną część wydatków kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R. Zwracamy uwagę, że fiskus w dalszym ciągu kwestionuje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT tej części kosztów pracowniczych, która obejmuje wynagrodzenie wypłacane pracownikom wykonującym prace B+R za czas urlopu, nieobecności w pracy z powodu choroby czy też sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jak orzeka NSA

W pozytywnych dla podatników wyrokach NSA uznawał, że jeżeli pracownicy wykonują prace związane z działalnością B+R, to wszystkie należności poniesione w danym miesiącu, związane z taką pracą, w tym z tytułu urlopu lub choroby, oraz sfinansowane przez płatnika składki, stanowią koszt kwalifikowany podatnika (wyroki NSA sygn. akt II FSK 998/21, z dnia 3 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 65/21, z dnia 5 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 1038/19). W ocenie NSA przy interpretowaniu regulacji dotyczących kosztów kwalifikowanych B+R konieczne jest odniesienie się do Kodeksu pracy, bowiem w ustawach podatkowych nie zostało zdefiniowane pojęcie „czasu pracy” ani „stosunku pracy”, a literalna wykładnia art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT nie pozwala na precyzyjne określenie katalogu kosztów kwalifikowanych, związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością B+R. Należy jednak podnieść, że w jednym orzeczeniu NSA przyjął odmienne stanowisko wskazując, że nie jest możliwe uznanie za koszty kwalifikowane wydatków pracodawcy z tytułu wynagrodzeń pracowników za czas choroby oraz urlopu wraz ze sfinansowanymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne (wyrok NSA z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 1039/21).

Fiskus swoje

Mimo szeregu korzystnych dla firm wyroków NSA, Krajowa Informacja Skarbowa w dalszym ciągu podważa prawo podatników do ujęcia w katalogu wydatków kwalifikowanych należności wypłacanych za czas urlopu czy choroby. Takie stanowisko wyrażono między np. w interpretacji z Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 7 lutego 2023 r. 0111-KDIB1-3.4010.898.2022.2.ZK: „Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas choroby/innej usprawiedliwionej absencji czy też urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za inne zwolnienia od pracy. W takiej sytuacji zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.”.

Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne wyroki NSA również będą korzystne, co ostatecznie wpłynie na zmianę podejścia organów podatkowych.