Ustawą z dnia 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648 ) ustawodawca wprowadził szereg regulacji dotyczących wzajemnego przekazywania informacji.

Zakres przedmiotowy ustawy jest szeroki, obejmuje on zasady wymiany informacji o dochodach osób fizycznych, obowiązki w zakresie przekazywania informacji oraz regulacje dotyczące mechanizmów automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych, decyzjach w sprawach cen transakcyjnych oraz informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Reguluje też proceduralne aspekty wymiany informacji, m.in. ustanawiając organ właściwy w sprawach wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, którym został Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w tym zakresie ustawa nadaje mu uprawnienia organu podatkowego.

Ponadto, ustawa zawiera regulację CbCR -County-by-Country Reporting, dookreśla zakres danych przekazywanych w ramach informacji o grupie podmiotów oraz nakłada na polskich podatników, należących do dużych grup międzynarodowych, dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy. Przepisy ustawy m.in.:

  • rozszerzają krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania CbCR;
  • wprowadzają nowy rodzaj obowiązku powiadamiania. W szczególności podmiot wchodzący w skład grupy podmiotów będzie zobowiązany do powiadamiania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że

– jest jednostką dominującą albo wyznaczoną jednostką, albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów, albo

– wskazuje jednostkę raportującą wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów;

Ustawa wprowadza również kary pieniężne za brak wypełnienia powyższych obowiązków. Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN, uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.