Wykonując obowiązki służbowe, uważaj na zapytania jakie kierujesz do sztucznej inteligencji (AI)

znak towarowy

Czy jest sztuczna inteligencja?

Terminem sztuczna inteligencja określa się aplikacje wykonujące złożone zadania takie jak komunikacja online. Sztuczna inteligencja jest realizowana przez m.in. modele językowe takie jak GPT-3 opracowany przez OpenAI.  Model języka GPT-3 jest wykorzystywany w aktualnie bardzo popularnym chatbotcie „ChatGPT”. Ten model języka, został opracowany na podstawie dużych zbiorów danych. ChatGPT może tworzyć tekst i osiągać styl odpowiedzi podobny do ludzkiego.  Z uwagi, iż do „szkolenia” powyższej sztucznej inteligencji wykorzystano ogromną ilość danych, jak również fakt, iż „proces uczenia się maszynowego” jest ciągle rozwijany przez firmę OpenAI oraz użytkowników ChatGPT, którzy kierując miliony zapytań do tej aplikacji wspierając jej stały rozwój, czy też „proces nauki”, ChatGPT staje się coraz popularniejszym narzędziem w realizacji obowiązków zawodowych i służbowych.

Trafność odpowiedzi uzyskiwanych z wykorzystaniem ChatGPT oraz szybkość z jaką aplikacja przekazuje wyniki wyszukiwania skłania jej użytkowników do częstszego jej wykorzystania jako narzędzia realizacji obowiązków zawodowych.

O przydatność aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) może poświadczyć fakt, iż ten akapit tego artykułu został opracowany w oparciu o odpowiedzi wygenerowane przez jedną z aplikacji AI.

Dane wprowadzane wprowadzone przez użytkowników chatbotów

Kierując zapytanie do aplikacji będącej chatbotem użytkownik musi wprowadzić zapytanie, będące poleceniem wykonania określonej operacji przez aplikację. Wprowadzając polecenie użytkownik może wprowadzić dane które nie będą polegały ochronie prawnej, co będzie dotyczyło najczęściej poleceń o ogólnym charakterze, których wyniki będą mieć postać generalnych założeń i twierdzeń oraz które w przypadku chęci zastosowania ich do realizacji określonego obowiązku służbowego czy też zawodowego mogą wymagać pewnego dostosowania, modyfikacji lub też uzupełnienia, za realizację którego odpowiadać będzie użytkownik korzystający z odpowiedzi uzyskanej od aplikacji AI.

Użytkownik AI może jednak skierować do aplikacji AI polecenie zawierające konkretne, ściśle określone dane, które mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej np. tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę zawodową czy jakąkolwiek inną informację o charakterze poufnym.

Jakie prawna do danych wprowadzonych do aplikacji AI przysługują ich twórcom?

Zasady wykorzystania zarówno poleceń wprowadzanych przez użytkowników aplikacji AI jak również generowanych na ich podstawie odpowiedzi przez aplikację AI określają regulaminy i polityki korzystania z aplikacji AI.

Jeden z serwisów oferujących aplikację AI w regulaminie korzystania z usługi zawarł postanowienia zgodnie z którymi zarówno dane wprowadzane przez użytkownika aplikacji (Input) oraz uzyskiwane przez niego rezultaty z wykorzystaniem aplikacji sztucznej inteligencji (output) mogą zostać wykorzystane do ulepszenia modelu językowego czy też aplikacji, do której zostały wprowadzone. Przedmiotowe oznacza, że twórcy aplikacji są uprawnieni zgodnie z regulaminem aplikacji do wykorzystania danych wprowadzonych do aplikacji oraz danych wygenerowanych przez nią w odpowiedzi na zapytania użytkownika do wykorzystania tych danych w rozwoju opracowanej przez nich sztucznej inteligencji. Regulaminy i polityki korzystania z aplikacji AI nie zobowiązują jej twórców do zachowania w poufności informacji wprowadzonych przez użytkownika do aplikacji. Ponadto z uwagi, iż informacje wprowadzone przez użytkownika do aplikacji jak również uzyskane przez niego wyniki mogą zostać wykorzystane w procesie „dalszej nauki” przez AI możliwe jest, że zarówno informacje wprowadzone przez użytkownika jak i te które zostały wygenerowane na podstawie jego zapytania zostaną wykorzystane przez sztuczną inteligencję do udzielenia odpowiedzi innemu użytkownikowi który w przyszłości zada zbliżone zapytanie.

W regulaminie innej aplikacji wykorzystującej AI wskazano, iż użytkownik aplikacji udziela jej twórcom oraz podmiotom współpracującym z twórcami praw do korzystania zarówno z informacji wprowadzonych do aplikacji jak i uzyskanych wyników, w tym – użytkownik udziela praw licencyjnych bez ograniczeń, które obejmują w szczególności uprawnienie do kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego wyświetlania, publicznego wykorzystywania, odtwarzania, edytowania, tłumaczenia i formatowania treści. użytkownik udziela również uprawnienia do udzielania dalszych licencji przez właściciela aplikacji. Prawa te zgodnie z regulaminem usługi nie podlegają ograniczeniom. Podobnie jak w przypadku pierwszej aplikacji typu chatbot, regulamin korzystania z narzędzia chatbot nie zawierał zobowiązania twórców aplikacji do zachowania przekazywanych przez użytkownika informacji w poufności.

Wykorzystanie aplikacji AI w celach służbowych może doprowadzić do naruszenia informacji prawnie chronionych

Powyżej opisane warunki korzystania z usług aplikacji AI wskazują, iż skierowanie do AI polecenia opracowania, czy też analizy danych które mają charakter poufny może skutkować ujawnieniem tych informacji, a tym samym doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy postanowień umowy zobowiązującej do zachowania określonych informacji w poufności.

Kolejno informacje poufne wprowadzone do aplikacji mogą zostać wykorzystane do opracowania odpowiedzi dla innego użytkownika aplikacji, zaś zgodnie z regulaminami aplikacji AI użytkownicy nie mają żadnych praw do wyników wyszukiwania jakie otrzymają na swoje zapytanie inni użytkownicy.

Powyższe nakazuje zachowanie rozwagi oraz daleko posuniętej ostrożności przy korzystaniu z nowych niewątpliwe bardzo atrakcyjnych narzędzi pracy. Konieczne również może stać się wprowadzenie odpowiednich mechanizmów i procedur w firmie / organizacji, których celem będzie świadome i zgodne z prawem korzystanie z aplikacji sztucznej inteligencji przez pracowników i współpracowników wykorzystujących te narzędzia w realizacji celów biznesowych.