Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp dla jego zastosowania wymaga zaistnienia kumulatywnie następujących przesłanek:

  • przedstawienie informacji przez wykonawcę niezgodnej z rzeczywistością;
  • informacja ma mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego;
  • informacja ta wprowadziła w błąd zamawiającego;
  • przedstawienie informacji musi być wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa.

Zamawiający nie może automatycznie podejmować decyzji o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
i zawsze musi zweryfikować posiadane informacje. O obowiązkach Zamawiających przed wykluczeniem
z postępowania przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 lutego 2018 roku, sygn. akt KIO 260/18.

Izba przypomniała, że z podaniem nieprawdziwych informacji mamy do czynienia wówczas, gdy przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Zgodnie z orzecznictwem okoliczności podania informacji nieprawdziwych powinny być wykazane w sposób niebudzący wątpliwości. Nie jest wystarczającym zaistnienie pewnego stanu niepewności czy wywołanie wątpliwości co do rzetelności czy kompletności przedstawionych informacji. Co więcej, zamawiający, u którego zrodziły się jakiekolwiek wątpliwości co do treści oferty, jest wprost zobowiązany (ze względu na regułę należytej staranności), a nie tylko uprawniony, do żądania wyjaśnień od wykonawcy. Zamawiający nie może rezygnować z wyjaśnienia budzących jego wątpliwości części treści oferty, z góry zakładając, iż nic nie wniosą do dokonanej przez niego oceny bądź na pewno zmienią one jej treść.

W stanie faktycznym sprawy, jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie osoby w rozliczaniu i kontroli realizacji projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 3 min zł. Wykonawca w ofercie wskazał, iż osoba skierowana do realizacji niniejszego zamówienia posiada doświadczenie przy rozliczaniu i kontroli 4 projektów
o wymaganej wartości. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonego oświadczenia, w wyniku której uzyskał informację, iż jeden ze wskazanych projektów jeszcze się nie rozpoczął, tym samym nie można uznać, że wskazana w ofercie osoba zdobyła doświadczenie we wskazanym zakresie. Tymczasem, w zakresie okresu, w którym realizowano projekt, podmiot który realizował projekt omyłkowo wskazał, że projekt obejmuje lata 2018 – 2019, zamiast 2017 – 2019. Zamawiający automatycznie uznał zaś, że Wykonawca podał w ofercie nieprawdziwe informacje podczas, gdy faktycznie doszło jedynie do omyłki pisarskiej w piśmie złożonym przez podmiot trzeci.

Dlatego też, odwołanie zostało uwzględnione, a Izba nakazała unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania.