Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników.

koronavirus

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników, a także inne wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 207 oraz art. 304 Kodeksu pracy pracodawcy są obowiązani chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy ponoszący racjonalne i celowe wydatki na profilaktykę m. in. koronawirusa (COVID-19) mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, tak jak wszelkie inne wydatki firmowe ponoszone w celu sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ujęcie takich wydatków następuje na zasadach ogólnych, zgodnie z którymi kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ustawy o CIT). Wydatki na niezbędne artykuły higieniczne związane z ochroną przed koronawirusem bez wątpliwości spełniają powyższy warunek, ponieważ stanowi to realizację obowiązków pracodawcy. Co więcej, przedsiębiorcy mają również prawo odliczyć naliczony podatek VAT związany z tymi wydatkami.

Na analogicznych zasadach mogą być rozliczane inne niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez wirus COVID 19. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) przewiduje możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie, nawet gdy z umowy o pracę wynika, że jest ona świadczona w siedzibie firmy. W sytuacji, gdy niezbędne jest wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej, również wydatki z tym związane mogą stanowić koszty uzyskania przychodu na zasadach ogólnych – np. koszt zapewnienia mobilnego internetu lub modemu, bez których pracownik nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków.