Minister Rozwoju i Finansów przedłożył projekt ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z założeniami projektu Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić dodatkowy obowiązek na przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych przez banki i rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Obowiązek ten ma być wykonywany codziennie!

W przypadku rachunków prowadzonych przez bank posiadający adres siedziby lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, powyższy obowiązek będzie mógł być realizowany za pośrednictwem powyższych podmiotów.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem nowelizacji ma być ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Przekazywanie dziennych wyciągów ma mieć charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych, i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku.

Przekazywanie wyciągów bankowych dziennych z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

Obowiązek wskazany w projekcie ustawy nie będzie dotyczył jednak wszystkich przedsiębiorców. Zmiany zakładają, że w/w obowiązkiem objęte będą osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych

W założeniu projektodawcy powyższa nowelizacja miałaby wejść w życie już w dniu 1 września 2017 r.