Umowa ramowa jest szczególnym rodzajem umowy, do której zawarcia może dojść w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem umowy ramowej należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie,
w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Celem zawarcia umowy ramowej jest ustalenie pomiędzy stronami tej umowy warunków dotyczących późniejszych zamówień wykonawczych, a jedynym z istotnych elementów tych ustaleń są właśnie ceny.

Istotne jest przy tym, że procedura zawarcia umowy ramowej uregulowana w art. 99-101b ustawy Pzp nie jest równoznaczna z udzieleniem zamówienia publicznego, a sam fakt złożenia oferty i zawarcia umowy ramowej nie rodzi po stronie wykonawców żadnego obowiązku związanego z realizacją usług. Celem zawarcia umowy ramowej jest bowiem dokonanie wyboru kręgu potencjalnych wykonawców, mogących w czasie trwania umowy ramowej zrealizować konkretne zamówienia, zlecone przez zamawiającego w oznaczonym czasie za ceny nie wyższe niż określone w umowie ramowej. Zawarcie umowy ramowej stanowi jedynie jeden z etapów procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający, zawierając umowę ramową deklaruje, iż ma zamiar w okresie na jaki umowa została zawarta udzielać zamówień wykonawczych, zaś wykonawcy deklarują, iż są zainteresowani składaniem ofert na ich realizację za ceny nie wyższe niż określone w ofercie składanej w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania, którego przedmiotem jest zawarcie umowy ramowej zmierzającego do wyłonienia wykonawców, którym będą zlecane zamówienia cząstkowe na konkretne dostawy, KIO w wyroku z dnia 12 czerwca 2017 roku doszła do przekonania, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której zaproponowana cena jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej wynosiłaby 0zł. Celem zawarcia umowy ramowej jest wyłonienie wykonawców, którzy będą, i tak w ograniczony sposób, konkurować między sobą, składając oferty na zamówienia wykonawcze. Izba wskazał przy tym, że oczywiście samo zawarcie umowy ramowej nie obliguje wykonawcy do składania ofert na każde zamówienie wykonawcze, niemniej jednak wykonawca, składając ofertę na zawarcie umowy ramowej nie może a prori zakładać, że nie przystąpi do jakiegoś konkretnego zamówienia cząstkowego. Zaakceptowanie takiej sytuacji mogłoby doprowadzić do zachwiania lub wyeliminowania konkurencji w obszarach, w których wykonawcy założyli już na etapie umów ramowych, że nie będą składać ofert wykonawczych, co w konsekwencji skutkowałoby wypaczeniem sensu zawierania umów ramowych (wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1093/17).

Nie do zaakceptowania jest także sytuacja, w której wykonawca w przypadku zlecenia zamówienia cząstkowego, obejmującego jedną z pozycji wskaże cenę 0,00 zł. Cena taka nie obejmuje bowiem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i nie jest ekwiwalentem za wykonane usługi. Tak określona cena jest sprzeczna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie Zamawiający wymagał, aby ceny podane przez wykonawcę obejmowały wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia wraz dostawą i transportem.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że w sytuacji, w której Wykonawca wskazał w jednej z pozycji kosztorysowej cenę 0,00 złotych, Zamawiający uprawniony był do odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp tj. z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści siwz.