WSPARCIE KRYZYSOWE ZE ŚRODKÓW UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

spółka akcyjna

Przedsiębiorcy dotknięci pandemią SARS-2 COVID-19 i jej skutkami (ograniczenia administracyjne, sanitarne, reakcja konsumentów, dostawców, etc.) mogą liczyć dodatkowe wsparcie.

Dodatkowe środki REACT-EU (w wysokości 26 mln EUR ) pochodzącą z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy) – to kontynuacja programu uruchomionego pod koniec perspektywy finansowej  2014-2020 – wraz z dodaniem nowej puli środków do starego programu wprowadzono jednak bardzo wiele zmian formalnych jeśli chodzi o opis projektu i jego ocenę. Sposób opisu projektu i aspekty, na które należy kłaść nacisk to kwestie, które mogą okazać się trudne nawet dla przedsiębiorców, którzy już aplikowali o środki w poprzednich edycjach. Oferujemy doradztwo i wsparcie w całym procesie aplikowani o środki.

Środki przeznaczone na projekty antycovidowe mają za zadanie zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla przedsiębiorstw, OZE oraz zdrowia.

Dużym atutem planowanych zmian jest (z punktu widzenia aplikujących o środki przedsiębiorstw) zniesienie wymogu przebranżowienia, który we wcześniejszych edycjach programu powodował niekorzystne i komplikujące proces dotacyjny interpretacje, np. oczekiwanie zmiany branży od przedsiębiorstw posiadających ugruntowaną grupę klientów i renomę, a co za tym idzie, mogących (dzięki dotacji) powrócić do swej pozycji rynkowej sprzed pandemii i zwiększyć swą odporność na podobne kryzysy w ramach swojej (dobrze już znanej) branży.

Ocenie podlegają, między innymi, następujące kwestie:

  1. a) czy projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Zaplanowane przedsięwzięcia muszą koncentrować się na wyzwaniach i potrzebach inwestycyjnych MŚP związanych z trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzysy lub z podniesieniem jego konkurencyjności.

  1. b) czy spadek obrotów gospodarczych w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19, wyliczony w okresie: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 lipca – 31 grudnia 2019 r. wynosi minimum 30%.

Ocena ww. warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających spadek obrotów.

Realność wskaźników będzie szczególnie ważna w ocenie tego projektu, dlatego przygotowując dla Państwa wniosek ustalimy z Państwem, w oparciu o Regulamin i Wytyczne, taki sposób planowania wydatków, by w toku oceny projektu można było udzielić pozytywnej odpowiedzi na następujące pytania?

1)      Czy wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć?

2)      Czy określone przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu?

Istotne jest też prawidłowe określenie kwoty i poziomu dofinansowania – w tym zakresie także jesteśmy gotowi zapewnić Państwu doradztwo i pomoc.

Przy określaniu dofinansowania dla projektu należy pamiętać o istnieniu przewidzianych przepisami limitów na poszczególne kategorie kosztów lub rodzaje pomocy, takich jak:

1)      limit na przygotowanie projektu – 3,5% wydatków kwalifikowalnych,

2)      limit na wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu;

3)      limit na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa w okresie trzech lat podatkowych;

4)      limit na pomoc w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – 1 600 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa.

Konkurs powinien się pojawić jeszcze w marcu (prawdopodobnie pod koniec miesiąca – będziemy informować Państwa o ogłoszeniu i o szczegółowych wymogach konkursu.