Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Hipotezą powołanej normy objęta jest okoliczność niewniesienia lub nienależytego wniesienia wadium,
w przypadku gdy podmiot zamawiający żądał jego wniesienia. Z niewniesieniem wadium będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, gdy wadium nie zostanie wniesione w wysokości określonej przez zamawiającego lub w dopuszczalnej przez ustawę formie, a także jeśli nie będzie stanowiło zabezpieczenia zamawiającego,
a nadto, jeżeli zabezpieczenie nie będzie obejmowało wypadków wymienionych w art. 46 ust. 5 Pzp.

W sprawie rozpatrywanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 24 kwietnia 2017 roku (wyrok z dnia 24 kwietnia 2017 r., KIO 632/17) Izba rozstrzygała, czy wskazanie w treści gwarancji wadialnej jednostki organizacyjnej zamawiającego stanowi skuteczne wniesienie wadium, a treść gwarancji wadialnej podlega wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Jeden z Wykonawców wskazał bowiem w treści gwarancji wadialnej, iż beneficjentem gwarancji jest oddział Zamawiającego, a nie sam Zamawiający.

W ocenie KIO wskazanie w treści gwarancji wadialnej oddziału, zabezpiecza Zamawiającego, a tym samym brak jest podstaw do odrzucenia oferty Wykonawcy.

KIO uznała, że oddział jest wyodrębnioną strukturalnie jednostka, która nie jest żadnym odrębnym podmiotem prawa od samego Zamawiającego. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) przez oddział należy rozumieć wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Jak wynika z powyższej definicji mamy w tym przypadku nadal do czynienia z działalnością wykonywaną przez przedsiębiorcę (…).

Po drugie zaś, choć w treści SIWZ Zamawiający wskazał w ramach definicji kto jest podmiotem zamawiającym w prowadzonym postępowaniu oraz wskazał, jaki podmiot winien być ustanowiony beneficjentem gwarancji wadialnej, to w treści ogłoszenia o zamówieniu, a wiec najistotniejszym dokumencie dla postępowania (…) w sekcji I zatytułowanej „Podmiot zamawiający” w pkt I.1. został wskazany P. D. Spółka Akcyjna Oddział (…) z siedzibą w (…). Zatem wykonawcy mogli mieć uzasadnione wątpliwości jak powinna być sformułowana treść gwarancji wadialnej, w szczególności który podmiot de facto jest zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania.

Za najistotniejszy argument Izba uznała dowód w postaci pisma wystawcy gwarancji (…), w którym wskazano, (…) że w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium wskazanych w Gwarancji – Zamawiający, tj. P. D. Spółka Akcyjna z siedzibą w ., KRS (…) będzie mógł na podstawie dokumentu Gwarancji skutecznie dochodzić wynikających z Gwarancji roszczeń wobec Gwaranta. Okoliczność ta potwierdza, że wniesiona przez Odwołującego gwarancja wadialna jest skuteczna i w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego.

Izba podzieliła również argumentację Odwołującego podniesioną na rozprawie, „że działanie oddziału
w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zbliżone do pełnomocnictwa – a zatem stosuje się tu przepisy dotyczące zlecenia, gdzie zleceniobiorca jest zobligowany do zwrócenia zleceniodawcy wszystkiego, co uzyskał realizując na jego rzecz określone czynności, tym samym wniesione wadium zostało określone i uregulowane w prawidłowy sposób. Jak bowiem wynika z przepisów prawa cywilnego umowa zlecenia (zlecenie) w pierwotnym jego znaczeniu było stosowane do realizacji czynność natury prawnej – jak ma to miejsce w ramach niniejszego stanu faktycznego (prowadzenie postępowania przez oddział przedsiębiorcy w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa głównego).