Warto wystąpić o opinię o stosowaniu preferencji w podatku u źródła

Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?

Spis treści:

1. Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

2. Uwaga na podatek u źródła

 

Począwszy od 2022 r. wypłaty odsetek, należności licencyjnych i dywidend dla zagranicznych podmiotów powiązanych powyżej 2 mln zł w danym roku objęte są mechanizmem pay and refund, który sprowadza się do obowiązku poboru przez płatnika (wypłacającego) podatku u źródła w wysokości 19% (dywidendy) lub 20% (odsetki lub należności licencyjne). Podatnik może jednak uniknąć poboru podatku m.in. w sytuacji uzyskania opinii o stosowaniu preferencji. Alternatywnie podmiot wypłacający wskazanej wyżej należności może zdecydować o niepobieraniu podatku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania preferencji (WH-OSC), jednak naraża się na dotkliwe konsekwencje karno-skarbowe w razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub w razie kontroli podatkowej. O tym, jak ważne jest uzyskać wcześniej opinię o stosowaniu preferencji świadczą coraz powszechniejsze spory sądowe w zakresie mechanizmu pay and refund.

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Na wniosek podatnika lub płatnika, którzy wykażą, że w odniesieniu do należności z tytułu odsetek, opłat licencyjnych lub dywidend spełnione są warunki wskazane w ustawie o CIT, właściwy organ podatkowy ma obowiązek wydać opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności. Posiadanie takiej opinii zwalnia wnioskodawcę z konieczności poboru podatku u źródła z tytułu należności, których kwota przekracza 2 mln zł – na podstawie opinii płatnicy mogą nie pobrać podatku zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować stawkę bądź zwolnienie od podatku wynikające z takiej umowy. Opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania, jednak w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia, termin ten może ulec skróceniu.

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Złożenie wniosku o stosowaniu preferencji przez płatnika odbywa się na formularzu WH-WOP (składany przez płatnika) lub WH-WOZ (składany przez podatnika). Wniosek składa się w formie elektronicznej, do wniosku musi zostać dołączona dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania zwolnienia. We wniosku należy przedstawić opis potwierdzający spełniające warunki do zastosowania zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki w przypadku należności licencyjnych, wypłat z odsetek oraz dywidend, przy czym w przypadku wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, nie stosuje się mechanizmu pay & refund, pod warunkiem, że istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu podatnika.

Uwaga na podatek u źródła

O tym, jak ważne jest uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji świadczy spór dotyczący jednego z warunków skorzystania z tzw. zwolnień dyrektywowych. Zgodnie z ustawą, przy wypłacie dywidendy podmiot zagraniczny, dla zwolnienia z zapłaty podatku u źródła od płatności otrzymywanych z Polski, nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Czy podatnik w takim razie nie może być podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego w kraju swojej siedziby? Czy zagraniczny podmiot musi płacić jakikolwiek podatek dochodowy? Niekorzystną interpretację tego warunku przedstawił niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie z 5 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I SA/Lu 100/23, wyrok nieprawomocny). Zdaniem Sądu zwolnienie z podatku u źródła wyklucza nie tylko stosowanie przez odbiorcę zwolnienia podmiotowego obejmującego wszystkie dochody zagranicznego podatnika, ale także korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego dotyczącego samych tylko dywidend. Co więcej, sąd zdaje się przychylać do poglądu, że dla zastosowania zwolnienia z podatku u źródła konieczne jest efektywne opodatkowanie dywidendy w państwie odbiorcy. Powyższy pogląd należy ocenić jednak jako wysoce kontrowersyjny. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 22 ust. 4 pkt 4 przewiduje, że dla zastosowania zwolnienia z podatku u źródła od  dywidendy wypłacanej do spółki z Unii Europejskiej konieczne jest, by odbiorca dywidendy nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Warunek ten co do zasady rozumiano do tej pory jako niekorzystanie ze zwolnień o charakterze podmiotowym, które obejmują wszystkie dochody osiągane przez zagranicznych podatników.