VAT przy usługach mieszkaniowych

VAT przy usługach mieszkaniowych

W wyroku z dnia  4.10.2017 r., za sygnaturą akt  I FSK 501/16 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że najem lokalu na rzecz przedsiębiorcy, który podnajmuje lokal konsumentowi na cele mieszkaniowe, nie jest objęty zwolnieniem z VAT. Zwolnienie dotyczy wyłącznie wykorzystania lokalu na bezpośrednie potrzeby mieszkaniowe.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia oparto na następującym stanie faktycznym.

Jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o interpretację podatkową, w której wskazała że zakończyła realizację inwestycji polegającej na modernizacji budynku z zamiarem wykorzystania go na cele socjalne, celem udostępnienia jej na mieszkania. Zmodernizowany budynek ma zostać oddany w dzierżawę spółce komunalnej, która będzie wynajmować lokale mieszkalne osobom fizycznym. Kwestią do rozstrzygnięcia była możliwość odliczenia VAT naliczonego związanego z przebudową budynku na potrzeby socjalne, który to VAT naliczony został poniesiony przez podatnika.

W ocenie wnioskującego o interpretację  VAT powinien podlegać odliczeniu, gdyż pozostaje on w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Uzasadnione jest to tym, iż dzierżawa powinna podlegać opodatkowaniu VAT, a tym samym VAT naliczony związany z inwestycją w przebudowę powinien podlegać odliczeniu.

NSA przychylił się od stanowiska wyrażonego we wniosku, uzasadniając to  zawężającą wykładnią wyjątków w postaci zwolnień z VAT. NSA uznał, iż cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług może być realizowany przez, a nie przez spółkę komunalną. Skoro więc ta spółka nie wykorzystuje lokali do celów mieszkaniowych, to najem na jej rzecz nie korzysta ze zwolnienia z VAT.