UWZGLĘDNIENIE PRZEZ KIO ODWOŁANIA NASZEGO KLIENTA !!!

Kancelaria wniosła w imieniu Klienta odwołanie na czynność wyboru oferty innego Wykonawcy. W treści odwołania prawnicy Kancelarii wykazywali, że Zamawiający zaniechał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wybranego Wykonawcę. Zamawiający postawił określony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, natomiast na etapie badania i oceny ofert, warunku tego nie ocenił. Skoro zaś warunek został postawiony, Zamawiający zobligowany był do jego oceny.

KIO uwzględniło odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty. W konsekwencji, Zamawiający zobowiązany został do ponownego badania i oceny ofert i wezwania Wykonawcy, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, do wykazania spełnienia spornego warunku udziału w postępowaniu.