Upadłość konsumencka, a rachunek bankowy

Co można finansować z ZFŚS?

Czy po ogłoszeniu upadłości syndyk przejmie rachunek bankowy konsumenta?

Jak wskazywano we wcześniejszych wpisach, z dniem ogłoszenia upadłości zostaje wyznaczony syndyk, a majątek konsumenta, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, z mocy prawa staje się tak zwaną masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Majątkiem upadłego konsumenta, wchodzącym do masy upadłości, są również środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

Oczywiście sam fakt, iż majątek konsumenta z chwilą ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości, na pierwszy rzut oka zdaje się jedynie zmianą nomenklatury, jednakże idzie za tym istotna zmiana w prawach i obowiązkach konsumenta.

Otóż stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (dalej: p.u.), z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim (UWAGA: nie cały majątek wchodzi do masy upadłości). Co więcej, zgodnie z art. 173 p.u., syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Czy to więc oznacza, że syndyk zablokuje konto bankowe i konsument nie będzie miał już do niego dostępu?

Dostęp do rachunku bankowego po ogłoszeniu upadłości

Z dniem ogłoszenia upadłości bank automatycznie zablokuje konsumentowi dostęp do rachunku – ponieważ od tego dnia jedynie syndyk jest uprawniony do składania dyspozycji do konta, czy to płatniczych, czy innych. Wobec powyższego konsument od dnia ogłoszenia upadłości nie będzie mógł wypłacić gotówki w bankomacie lub zlecić przelewu, czy nawet zamknąć konta.

Aby temu zaradzić, należy niezwłocznie skontaktować się z syndykiem. Osoba syndyka jest imiennie wskazana w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, podaje się również nr licencji syndyka, a więc w internecie bez problemu można odnaleźć dane kontaktowe do syndyka. Często to zresztą syndyk pierwszy kontaktuje się z konsumentem, niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości, jeśli konsument we wniosku wskazał do siebie numer telefonu lub adres e-mail. Jeżeli konsument korzysta z pomocy pełnomocnika, syndyk niekiedy kontaktuje się za pośrednictwem pełnomocnika, który przygotowywał i składał wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kontakt z syndykiem jest istotny, gdyż konieczne jest wspólne udanie się do placówki banku, w którym posiada się rachunek bankowy, w celu złożenia stosownej dyspozycji do rachunku przez syndyka, co do uzgodnionej kwoty na koncie, którą konsument będzie mógł dysponować.

Jak wskazano we wcześniejszych wpisach, nie jest tak, że cały majątek konsumenta wchodzi do masy upadłości. Otóż nie wchodzi do masy upadłości np. część wynagrodzenia za pracę lub emerytury, która jest wolna od zajęcia. Jeżeli wynagrodzenie wpływa na rachunek bankowy konsumenta, wówczas syndyk wyda dyspozycję dotyczącą środków wyłączonych z masy upadłości, do których konsument odzyska dostęp.