Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Skutecznie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może trwale odmienić życie konsumenta, jeżeli w toku postępowania Sąd udzieli konsumentowi oddłużenia.

Zakończenie postępowania poprzez umorzenie

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jak większość postępowań sądowych, może się zakończyć przed merytorycznym załatwieniem sprawy. Stanie się tak wówczas, gdy Sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania.

Przesłanki umorzenia postępowania

Przesłanki umorzenia postępowania zostały uregulowane w art. 49110 prawa upadłościowego.

Umorzenie postępowania na wniosek konsumenta

Otóż Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego konsumenta. Powyższe jest przejawem zasady, iż podmiot wszczynający postępowanie jest dysponentem postępowania. Skoro więc konsument złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, jest on uprawniony również do złożenia wniosku o umorzenie postępowania.

Prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego nie będzie jednak przysługiwało konsumentowi, jeżeli postępowanie zostało wszczęte wyłącznie na wniosek wierzyciela czy wierzycieli.

Sąd rozpoznający wniosek konsumenta o ogłoszenie upadłości, w przypadku złożenia przez konsumenta wniosku o umorzenie postępowania, jest zobowiązany postępowanie umorzyć, chyba że umorzenie mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Wniosek konsumenta podlega więc w określonym zakresie kontroli Sądu.

Umorzenie postępowania z urzędu, na wniosek syndyka lub wierzyciela

Do umorzenia postępowania może również dojść na skutek wydania postanowienia w tym przedmiocie przez Sąd z urzędu, na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego konsumenta, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków.

Na przykładzie powyższego widać, jak ważne jest współpracowanie z syndykiem w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości, aby uzyskać upragniony skutek w postaci oddłużenia. Umorzenie postępowania natomiast niweczy ten skutek.

Od powyższej zasady są wyjątki, mianowicie jeżeli uchybienie przez konsumenta ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, Sąd władny jest kontynuować postępowanie.

Sąd również umarza postępowanie, jeśli zostanie ujawnione, że dane podane przez konsumenta we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Z tego powodu warto poświęcić więcej uwagi w czasie przygotowywania wniosku o ogłoszenie upadłości, aby podać wszystkie wymagane informacje w sposób rzetelny i nie zaprzepaścić szansy na uzyskanie oddłużenia.

Podsumowanie

Jak wynika z niniejszego artykułu, jeżeli chodzi o losy postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dużo zależy od samego zainteresowanego. Może bowiem on sam wnioskować o umorzenie postępowania, jak również uchronić się przed umorzeniem postępowania, poprzez rzetelne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie prawidłowe współpracowanie z syndykiem i wykonywanie ciążących na nim obowiązków.