Tureckie spółki akcyjne

Tureckie spółki akcyjne

Europejskie prawo gospodarcze: tureckie spółki akcyjne

Spółki akcyjne są podmiotami prawnymi, które są lepiej rozwinięte i bardziej elastyczne w porównaniu do innych rodzajów spółek dostępnych w tureckim systemie prawnym. Mogą one być zakładane do wszelkiego rodzaju celów gospodarczych, z wyjątkiem tych niezgodnych z prawem.

Spółki akcyjne mogą być utworzone przez co najmniej jedną osobę. Akcjonariusze tych spółek mogą być osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi. Ponadto TCC nie wymaga aby akcjonariusze byli rezydentami w Turcji. Podstawowym obowiązkiem akcjonariuszy jest wypłata pozostałej części swojego subskrybowanego kapitału zakładowego, jeśli i kiedy zostaną wezwani przez zarząd. Jednakże, ponieważ TCC zapewnia system ograniczonej odpowiedzialności dla akcjonariuszy spółki akcyjnej, są oni odpowiedzialni jedynie przed spółką, a ich zobowiązania ograniczają się do wysokości kapitału przez nich subskrybowanego. Dlatego też nie jest możliwe by wierzyciele mieli prawo ścigać wspólników za długi spółki, które nie mogą zostać odzyskane. Mimo to, w przypadkach, gdy zaległe podatki lub inne opłat publiczne nie mogą zostać pobrane od spółki, członkowie zarządu mogą zostać osobiście pociągnięci do odpowiedzialności za takie długi.

Kapitał spółki akcyjnej jest stały i podzielony na akcje, które mogą, ale nie muszą być reprezentowane przez świadectwa udziałowe, takie jak akcje na okaziciela i akcje imienne, które różnią się od siebie przede wszystkim pod względem przekazem akcji. TCC stanowi, że kapitał subskrybowany w statucie spółki nie powinien być mniejszy niż 50.000 TRL (pięćdziesiąt tysięcy lirów tureckich). Jednak w zamkniętych spółkach akcyjnych, gdzie przyjęto system kapitału rejestrowanego, minimalny wymóg kapitałowy wynosi 100.000 TRL (sto tysięcy lirów tureckich). Należy zauważyć, że co najmniej ¼ (jedna czwarta) wartości nominalnej akcji obejmowanych należy opłacić gotówką przed zarejestrowaniem spółki, a pozostałą kwotę należy wpłacić w ciągu 24 miesięcy od rejestracji. Dodatkowo, aktywa, w tym prawa własności intelektualnej, platformy wirtualne i media, które mogą zostać przeniesione lub przypisane w gotówce, bez ograniczeń praw rzeczowych lub przypisania, czy nakazu lub innych obciążeń, mogą być wniesione jako kapitał rzeczowy. Jednakże, usługi, praca osobista, pozycja handlowa i nieuzasadnione długi nie powinny być traktowane jako kapitał.

Organy korporacyjne spółki akcyjnej składają się z walnego zgromadzeniu akcjonariuszy i zarządu. Dodatkowo, mimo że nie jest traktowany jako organ spółki, mogą wystąpić przypadki, w których niezależny biegły rewident również powinien zostać wybrany, gdy firma podlega audytowi zgodnie z decyzją Rady Ministrów. Spółki akcyjne są zarządzane i reprezentowane przez zarząd i menedżerów powoływanych odpowiednio przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i zarząd. Podmiot prawny również może być członkiem zarządu, jednak w takich przypadkach musi wyznaczyć on osobę fizyczną jako swojego przedstawiciela. Należy również zauważyć, że TCC nie wymaga od dyrektorów lub menedżerów, by byli oni obywatelami lub mieszkańcami Turcji. Niemniej jednak, nie można zaprzeczyć, że lokalna obecność menedżerów niesie korzyści dla codziennej reprezentacji i zarządzania firmą.