Tryb podstawowy – nowy tryb udzielenia zamówienia od 1 stycznia 2021 r.

tryb podstawowy

Z dniem 1 styczeń 2021 wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wprowadza zupełnie nowy tryb udzielenia zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Tryb ten został określony jako podstawowy i występuje w ustawie w 3 wariantach. W związku z wprowadzeniem odrębnej, uproszczonej i elastycznej procedury udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, wydzielono w nowej ustawie dział III zatytułowany Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, właściwego dla tzw. zamówień krajowych nieobjętych dyrektywą klasyczną.

Ustawodawca przewidział następujące warianty trybu podstawowego:

1/ Postępowanie bez negocjacji: tryb analogiczny do przetargu nieograniczonego, będzie miał zastosowanie, gdy Zamawiający precyzyjnie określił przedmiot i warunki zamówienia na etapie wszczęcia postępowania, a także nie będzie miał potrzeby przeprowadzenia negocjacji co do wybranych elementów opisu przedmiotu zamówienia lub warunku realizacji zamówienia.

2/ Postępowanie z możliwością prowadzenia negocjacji: będzie miał zastosowanie, gdy Zamawiający nie jest w stanie określić wszystkich warunków zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający może wskazać zakres możliwych negocjacji odnosząc się do opisu przedmiotu zamówienia lub postanowień umownych w ogłoszeniu o zamówieniu (minimum 3 Wykonawców). Celem negocjacji jest “ulepszenie” otrzymanych ofert. Negocjacje są fakultatywne. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

3/ Postępowanie z obligatoryjnymi negocjacjami: będzie miał zastosowanie, gdy potrzeby Zamawiającego oraz specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwiaj lub utrudniają precyzyjne opisanie warunków zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający zamiast SIWZ sporządza opis potrzeb i wymagań, w którym w szczególności określa minimalne wymagania, które musza spełnić wszyscy wykonawcy oraz kryterium oceny ofert. SIWZ jest opracowywana dopiero po przeprowadzeniu negocjacji. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań. Negocjacje mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.