Termin „niezwłocznie” w rozumieniu art. 86 ust. 5 PZP

Termin „niezwłocznie”

Na wortalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została nowa lista „Pytań i Odpowiedzi” dotyczą istotnych zagadnień związanych z ostatnią dużą nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jedno z przedstawionych zagadnień dotyczy zasad interpretacji definicji pojęcia terminu niezwłocznego na gruncie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)   firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)   ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie zawiera legalnej definicji pojęcia „niezwłocznie”. W tym zakresie słusznie poprzez art. 14 ustawy PZP odesłano do reguł prawa cywilnego i ich wykładni zawartej w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Na kanwie orzeczenia z dnia 13 grudnia 2006 r. (sygn. akr. II CSK 293/06) przyjęto rozumowanie zgodnie z którym terminu „niezwłocznie” nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, lecz terminem realnym mającym na względzie okoliczności miejsca i czasu.

W konsekwencji powyższy termin należy interpretować w sposób zgodnie z którym po nastąpieniu momentu wskazanego w art. 86 PZP to jest otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego publikacja na stronie internetowej Zamawiającego powinna nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, który w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych oznacza jeszcze ten sam dzień. W przypadku późniejszej publikacji Zamawiający powinien obiektywnie uzasadnić opóźnienie w publikacji przyczynami obiektywnymi.