Bogusz Bomanowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska i prawa pracy, prawa UE.  Specjalizuje się w doradztwie biznesowym w zakresie finansowania zewnętrznego.

Doradza firmom (zarówno dużym podmiotom jak i MŚP) oraz organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym (uczelnie, szpitale, instytuty badawcze).

Najczęściej pracuje dla takich branż jak:

 • medycyna,
 • przemysł lekki  moda,
 • IT/ICT (w tym dostępność cyfrowa),
 • marketing,
 • HR,
 • zarządzanie,
 • branża spożywcza,
 • budownictwo / dostępność architektoniczna;
 • logistyka,
 • ochrona środowiska,
 • międzynarodowa wymiana badawczo-naukowa,
 • szkolenia,
 • programy społeczne (aktywizacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji, wsparcie zakładania działalności gospodarczej);

Posiada duże doświadczenie w wyborze i rekomendowaniu konkursów na finansowanie/dofinansowanie (oraz na grantów bezkonkursowych), jak również doświadczenie w składaniu i procedowaniu wniosków, zarządzaniu realizacją  (w tym rozliczaniu) projektów finansowanych ze środków UE oraz w prowadzeniu badań ewaluacyjnych/analiz społeczno-ekonomicznych.

Aktualnie i w przeszłości szeroko współpracował z instytutami badawczymi, co jest istotne w procesie organizowania prac w projektach B+R.

W projektach dofinansowanych ze środków UE brał też udział w roli eksperta.

Poparte referencjami doświadczenia posiada też w obszarze wspierania przygotowywanych wniosków projektowych, korekty/poprawy wniosków po korektach formalnych i merytorycznych, procedur odwoławczych / protestów od decyzji, nadzorowania całościowego przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, nadzorowania prowadzonych projektów.

Przygotowuje na bieżąco harmonogramy prac i strategie aplikowania i zarządzania pracami projektowymi dla Klientów oraz zarządza ich zespołami projektowymi.

Bogusz Bomanowski
Bogusz Bomanowski
Business Consulting