Tarcza 6.0. – Zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

Tarcza 6.0. - Zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

Przedsiębiorcom w szczególnie trudnej sytuacji, którzy w związku z pandemią odnotowali znacząco większy spadek obrotów i prowadzą działalność w ramach wskazanych branż, przysługuje prawo do ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

W tym celu należy:

 • Być zgłoszonym do ubezpieczeń jako płatnik składek na dzień 30.09.2020 r.
 • Prowadzić działalność w jednej z wymienionych w przepisie branż, wg przeważającej działalności oznaczonej konkretnymi kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020 r.  902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5bustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;
 • W pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek odnotować spadek przychodów o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • Złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od lipca do września 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. W przypadku uiszczenia ww. składek podlegają one zwrotowi na wniosek przedsiębiorcy, po decyzji o zwolnieniu z ich opłacania.

 

Dodatkowe postojowe dla samozatrudnionych

Wymogi:

 • Prowadzenie na dzień złożenia wniosku działalności gospodarczej o kodach PKD przeważającej działalności określonych w przepisie, tj. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
 • Wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19;
 • Skorzystanie ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua Tarczy Antykryzysowej,
 • Przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Termin na złożenie wniosku w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego zaczyna się 30 grudnia 2020 r. i wynosi 3 miesiące od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dodatkowe postojowe dla zleceniobiorców:

Wymogi:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń;
 • umowa cywilnoprawna zawarta do dnia 15 grudnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • przychód z pkt 2 jest uzyskiwany z tytułu:
 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
 1. a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
 2. b) przez przewodników muzeów.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Termin na złożenie wniosku w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego dla zleceniobiorców zaczyna się 15 stycznia 2021 r. i wynosi 3 miesiące od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.