Tarcza 6.0. – Mikropożyczka

Tarcza 6.0. - Mikropożyczka

Jest to instrument dedykowany wyłącznie mikro i małym przedsiębiorcom – czyli zatrudniającym do 49 pracowników oraz których obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 milionów euro. Umożliwia on uzyskanie ze starostwa dotacji w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby uzyskać dotację, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

  • Prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.
  • Działalność oznaczona jako rodzaj przeważającej działalności, kodami PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Ustawodawca przewidział brak konieczności zwrotu ww. dotacji, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w drodze naboru ogłaszanego przez Powiatowe Urzędy Pracy do dnia 31 stycznia 2021 roku.