Tarcza 6.0. – Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Tarcza Antykryzysowa 6.0. wprowadza nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów z określonych branż, które zostały dotknięte obostrzeniami związanymi z drugą falą epidemii koronawirusa

Wprowadzono nową formę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, która nie jest uzależniona od przestoju ekonomicznego ani obniżonego wymiaru czasu pracy. Jak poprzednio, na potrzeby wniosku o dofinansowanie, pod pojęciem pracownika należy rozumieć również osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wysokość dofinansowania wynosi 2.000 zł brutto na każdego pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym:

  • Pracownik musi być zatrudniony co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
  • Wysokość wynagrodzenia pracownika w miesiącu poprzedzającym wniosek nie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

  • prowadzenie działalności o określonym kodzie PKD przeważającej działalności wg rejestru REGON na dzień 30.09.2020: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
  • przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
  • nie jest prowadzone w stosunku do przedsiębiorcy postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Termin na złożenie wniosku upływa w dniu 28.02.2021