Tag: Zatrudnienie na umowę o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę nie może stanowić kryterium oceny ofert

                W kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień publicznych, kładzie się szczególny nacisk na realizację przez system zamówień publicznych aspektów społecznych. Wyrazem powyższych dążeń jest m.in. przepis art. 29 a ustawy Pzp, który przewiduje, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o