Tag: Zaniechanie odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

Zaniechanie odtajnienia

Zaniechanie odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa – termin na odwołanie

                Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią