Tag: decyzja

Złożenia odwołania od decyzji

Czy oferent którego oferta została odrzucona przez instytucję zamawiającą jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji o udzielenie zamówienia i o zwarciu umowy z innym oferentem którego oferta również powinna zostać odrzucona?

Powyższe zagadnienie stanowiło przedmiot rozważań austriackiego sądu administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof) który ostatecznie zwiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunały m.in. z następującym pytaniem prejudycjalnym: Czy, mając na względzie zasady sformułowane w wyroku […] z dnia 4 lipca 2013 r. [Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448)], art. 1 ust. 3 dyrektywy 89/665 należy interpretować w ten sposób, że oferentowi, którego

Czytaj dalej