Szkoda Wykonawcy powstała na skutek naruszenia przepisów PZP

naruszenia przepisów PZP

                Ważną uchwałę podjął Sąd Najwyższy w dniu 25 lutego 2021 r., dotyczącą dochodzenia naprawienia szkody przez Wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). SN przyjął, że dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2021 r., III CZP 16/20).

Dotychczas, w większości przypadków sądy wymagały od wykonawców uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą, choć przepisy postępowania cywilnego nie wprowadzają takiego wymogu oraz nie przewidują związania sądu wyrokiem KIO.

Pytanie prawne do SN skierował Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, że w ustawie Prawo zamówień  publicznych generalnie  nie  zawarto  rozwiązań  dotyczących  roszczeń  odszkodowawczych.  Zważywszy, że powstanie i realizacja zamówienia  publicznego następuje przy wykorzystaniu instrumentów cywilnoprawnych, ustawa zaś określa jedynie pewne szczególne wymogi procedury kontraktowania, uzasadnione stało się skierowanie pytania prawnego do SN.

Uchwała Sądu Najwyższego wiąże sąd tylko w sprawie, w której została wydana, jednak z całą pewnością będzie miała istotny wpływ na orzecznictwo w analogicznych sprawach.