Ustawodawca wprowadził ciekawy instrument mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w obszarach podatku VAT i akcyzy.

Ustawa z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów określa zasady monitorowania drogowego przewozu na i przez terytorium Polski niektórych towarów oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie.

Obowiązane do stosowania ustawy są podmiot przewożące tzw. towary wrażliwe obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru (tzw. SENT) oraz obowiązek uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia.

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.

Ustawa zawiera katalog produktów uznanych za „towary wrażliwe”, są to m.in. paliwa, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Katalog towarów objętych systemem monitorowania może zostać rozszerzony poprzez rozporządzenie do ustawy – w obecnym projekcie rozporządzenia obowiązkiem monitorowania objęte byłyby niektóre typy olejów (np. olej sojowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek), a także produkty spożywcze, tj. margaryna.

Ustawa nakazuje monitorowanie przesyłek towarów wrażliwych powyżej 500 kg masy lub 500 litrów objętości. Obowiązkowi raportowania nie będzie natomiast podlegał przewóz niektórych towarów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeśli łączna masa czy objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.

Obowiązek zgłoszenia przewozu i jego aktualizacji nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika.

W przypadku niedopełnienia obowiązków dotyczących zgłoszenia lub zgłoszenia danych niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakładana jest kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie mniejszej niż 20 000 zł. Także kierujący, który nie będzie dysponował odpowiednimi dokumentami i numerem referencyjnym przesyłki, będzie podlegał karze grzywny.

Kary nie będą nakładane przez okres od jej wejścia w życie do 1.5.2017 r., co ma pozwolić podmiotom uczestniczącym w przewozie towarów na wdrożenie nowych regulacji.