Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy której zwiększony zostanie limit zwolnień podatkowych przy świadczeniach wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do kwoty 1000 złotych w roku podatkowym. Dotychczas, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywał, że zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są przy tym bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to znaczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku w przypadku świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

                Niezmienna pozostaje natomiast zasada zgodnie, z którą świadczenia wypłacane z ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wyłącznie to przewiduje § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.