Sukces kancelarii – urząd skarbowy nie może dowolnie przedłużać zwrotu VAT bez uzasadnionych podstaw

VAT

Polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu mierzą się z problemem wydłużanych o wiele miesięcy, a nawet lat procedur weryfikacyjnych przy zwrocie podatku VAT. Podstawowy termin zwrotu podatku VAT przedsiębiorcy, który zawnioskował o ten zwrot w deklaracji podatkowej wynosi 60 dni, ale w praktyce często okazuje się fikcją. Urząd skarbowy wszczyna kontrolę w sprawie zwrotu, która przeciąga się w nieskończoność, najczęściej za nic mając zasadę neutralności podatku VAT, na której opiera się system tego podatku w Unii Europejskiej.

W niedawnym orzeczeniu WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 247/21) przyznał rację naszej kancelarii, że wstrzymanie zwrotu podatku VAT bez wskazania wiarygodnych powodów uzasadniających dalszą weryfikację rozliczenia stanowi naruszenie prawa.  Podatnik musi otrzymać jasną, rzetelną informację, z czego wynika powód zakwestionowania zasadności zwrotu podatku: „Organ podatkowy powinien wskazać na powody odmowy dokonania zwrotu i przedstawić istniejące w tym przedmiocie wątpliwości. Podatnik w tym zakresie powinien otrzymać jasną informację, z czego wynika powód zakwestionowania zasadności zwrotu podatku. Brak wystarczającego uzasadnienia narusza ogólne zasady postępowania, w tym zasadę zaufania obywatela do organów podatkowych. Uzasadnione wątpliwości, uzasadniające przedłużenie terminu do zwrotu podatku, powinny być oparte na obiektywnych racjach, powinny być słuszne i usprawiedliwione”.

Obserwując praktykę organów podatkowych w zakresie przedłużenia zwrotu VAT obserwujemy niestety tendencję, iż termin jest przedłużany „na wszelki wypadek” celem przeprowadzenia kontroli, w trakcie której organ podatkowy dopiero szuka potencjalnych nieprawidłowości. Procedura weryfikacyjna oczywiście przedłuża się wiele miesięcy, a zasada neutralności podatku VAT gwarantująca przedsiębiorcy, że nie odczuwa on ekonomicznego ciężaru tego podatku staje się tylko pustym frazesem. Należy przyznać rację Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, że przyczyną przedłużenia terminu zwrotu podatku nie może być sam fakt prowadzenia kontroli celno–skarbowej, czy transgraniczny charakter transakcji dokonywanych przez skarżącą bez jednoczesnego wskazania na jakiekolwiek nieprawidłowości (wyrok z 19.06.2020 r. sygn. I FSK 657/20). Wobec powyższego nie znajduje aprobaty dowolne, niczym nieskrępowane stosowanie instytucji przedłużenia zwrotu podatku VAT, ponieważ nieusprawiedliwione „aresztowanie” zwrotu może się przyczynić nawet do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa