Strata lub mniejszy zysk spółki a wypłata zaliczki na poczet dywidendy.

Ustawodawca ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 poz. 2244) dodał §  11 do art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu:

„§  11W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

1) całości – w przypadku odnotowania straty albo

2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.”

Poprzez powyższą zmianę ustawodawca usunął wątpliwości, co do skutków prawnych wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy w sytuacji, gdy po zakończeniu roku obrotowego spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek.

Powyższe rozwiązanie należy ocenić jako pozytywne uregulowanie dotychczasowej luki prawnej.