Stosowanie procedury odwróconej pomimo braku zapisów SIWZ

procedury odwróconej

                Zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

                Zaniechanie zamieszczenia odpowiednich zapisów w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu odnośnie zastosowania powyższej procedury, wyklucza taką możliwość. Tym samym, zamawiający w kontrolowanym postępowaniu biorąc pod uwagę brak wskazania w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu zamiaru stosowania procedury odwróconej, nie był uprawniony do jej zastosowania, a w konsekwencji – miał obowiązek najpierw zbadać, czy wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału
w postępowaniu (na podstawie przedłożonych przez nich oświadczeń JEDZ), a następnie dokonać oceny ofert.

Z wyjaśnień zamawiającego wynikało, że zamawiający zaniechał powyższych czynności w stosunku do wszystkich wykonawców a zatem w praktyce zastosował procedurę odwróconą mimo braku takiego wskazania
w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu. Wobec powyższego Prezes UZP uznał, że nie przewidując w siwz lub
w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości zastosowania procedury odwróconej, a stosując ją w praktyce, zamawiający naruszył art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono, że powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania (Informacja o wyniku kontroli uprzedniej, UZP/DKUE/KU/78/16).