Średniego kursu złotego w stosunku do euro

kurs euro

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych, określające m.in. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro tj.

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego
    w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453); Zgodnie z § 1 rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 złote.
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450);

Wartości progowe od 2020 roku wynoszą dla:

  • robót budowlanych – 5 350 000 euro dla wszystkich zamawiających
  • dostaw i usług:
  • 139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej;
  • 214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej;
  • 428 000 euro dla zamówień sektorowych.
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2449);

W Dzienniku Ustaw RP zostało również ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. poz. 2447). Zmiana rozporządzenia związana jest z koniecznością dostosowania jego przepisów do zmiany terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych (tj. z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.),wprowadzonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649), która z dniem 31 grudnia 2019 r. nowelizuje ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603). Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r