Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), której część postanowień weszła w życie już w dniu 1 stycznia 2017 r., oprócz zmian dotyczących m.in. prokury niewłaściwej, dotyczą również dodatkowych obowiązków, które zostały nałożone przez ustawodawcę na członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Przedmiotowa nowelizacja dotyczy odpowiednio art. 209 KSH – w stosunku do spółki z o.o. oraz art. 377 KSH – w stosunku do spółki akcyjnej.

Dotychczasowo brzmienie powyższych przepisów było następuje: „W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.” Natomiast obecnie treść powyższych przepisów jest następująca: „W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.”

Powyższa nowelizacja nakłada dodatkowy obowiązek na członka zarządu. Nowe przepisy obligują członka zarządu do ujawnienia sprzeczności interesów jego bądź jego bliskich z interesami spółki, nie wystarczy tak jak to było dotychczas samo wstrzymanie się od udziału w rozstrzygnięciu danej sprawy.

Zgodnie z treścią uzasadnienia powyższej ustawy wprowadzona zmiana „ma na celu zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów, a w konsekwencji lepszą ochronę spółki kapitałowej oraz jej wspólników”.