SLIM VAT 3 – Nowe ułatwienia w VAT jeszcze w tym roku

VAT

Kontynuując zmiany zapoczątkowane wprowadzeniem pakietów SLIM VAT oraz SLIM VAT 2, Ministerstwo Finansów zaprezentowało ich dalszy ciąg, mający na celu uprościć obecnie obowiązujące regulacje w zakresie podatku od towarów i usług i usprawnić rozliczanie podatku. Poniżej opisujemy najdalej idące – naszym zdaniem – zmiany.

Mniej korekt przy sprzedaży mieszanej

W przypadku podatników, u których wystąpi tzw. sprzedaż mieszana proponuje się podnieść kwotę pozwalającą na pełne prawo do odliczenia VAT, gdy proporcja przekroczyła 98%. Obecny próg w kwocie 500 zł ma zostać podniesiony do 10 000 zł, zaś planowane rozwiązanie ma dotyczyć już proporcji przyjętej za 2022 r.  Kolejne uproszczenie to możliwość rezygnacji z korekty rocznej, jeśli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2% (przy czym jeśli nowa proporcja będzie mniejsza niż prognozowana, to kwota VAT niepodlegająca odliczeniu i wynikająca z różnicy między proporcjami nie może przekroczyć 10 000 zł).

Łatwiejsze rozliczanie WDT

W sytuacji, w której podatnik nie dysponuje dokumentami uprawniającymi do zastosowania 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, musi on zastosować dla tej transakcji właściwą stawkę krajową (co do zasady 23%). Proponowane jest, by w takiej sytuacji podatnik po otrzymaniu stosownych dokumentów miał prawo do wykazania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jest to okres, w którym dostawa została dokonana).

Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej

W zakresie faktur zaliczkowych przewiduje się zniesienie obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności, na poczet których tę zapłatę otrzymał. Powyższa zmiana wiązać będzie się z koniecznością dostosowania treści art. 106e ustawy o VAT w zakresie obowiązkowych danych, które muszą pojawić się na fakturze. Faktura wystawiona przez podatnika po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi będzie musiała zawierać również dodatkowe dane dotyczące daty uiszczenia zaliczki, jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury.

Podniesienie limitu „małego podatnika” w VAT

Aktualnie uprawnieni do stosowania metody kasowej są podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro lub 45 000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji – art. 2 pkt 25. Te same limity sprzedaży obowiązują w przypadku stosowania kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Art. 167a dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej daje Polsce możliwość podwyższenia tego limitu do 2 000 000 euro. Planowane podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika spowoduje zatem zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z założeniami, zakładane zmiany mają w większości wejść w życie ostatnim kwartale 2022 r.