SLIM VAT 2 – zmiany od 1.10.2021 r. i od 1.01.2022 r.

VAT

Ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 w dniu 6.09.2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626). Przyjrzymy się zmianom, które wprowadza w rozliczaniu podatku VAT.

WNT i import usług

W zakresie rozliczania podatku naliczonego oraz należnego w związku z importem usług oraz WNT nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła rezygnację z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek VAT należny, od wykazania podatku VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jest o skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego wyroku TSUE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19, zgodnie z którym przepisy ustawy o VAT są niezgodne z dyrektywą w zakresie w którym odmawiały podatnikowi prawa do ujęcia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy jedynie z tego względu, że przekroczony został ww. termin 3 miesięcy.

Ulga na złe długi

Zmiany w zakresie ulgi na złe długi również są wynikiem zakwestionowania przez TSUE przepisów polskiej ustawy o VAT (wyrok TSUE z dnia 7.12.2020 r. w sprawie C-335/19). Przepisy dot. ulgi na złe długi zmieniono poprzez wydłużenie do 3 lat terminu, licząc od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona, na skorzystanie z niej. Nowelizacja SLIM VAT 2 uchyla również warunek, zgodnie z którym podmiot, w stosunku, do którego ulga na złe długi jest stosowana nie może być w momencie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz uchyla warunek, zgodnie którym dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT (pozostaje warunek, zgodnie z którym dostawca musi być podatnikiem VAT). W znacznym zakresie poprawia to sytuację podatników, którzy posiadają przeterminowane płatności, chociaż wciąż pozostają wątpliwości czy tak krótki 3-letni termin (wcześniej był to termin 2-letni) na skorzystanie z ulgi nie jest niezgodny z unijną dyrektywą VAT, co w dalszym ciągu pozostaje przedmiotem sporów i opinii.

Transakcje łańcuchowe

Wprowadzono przepisy, które w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określają jednoznacznie, której dostawie będzie przyporządkowana wysyłka lub transport towarów, gdy w transakcji łańcuchowej to nie nabywca lub podmiot pośredniczący organizują transport. Założeniem będzie, że jeśli transport jest organizowany przez pierwszego lub ostatniego nabywcę, to wysyłka lub transport towarów będzie przyporządkowany dostawie organizowanej odpowiednio przez pierwszego lub ostatniego nabywcę.).