Ślepy pozew – nowa instytucja projektowanej ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

ślepy pozew

Projektowa ustawa o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych zawiera ciekawą nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzając tzw. instytucję „ślepego pozwu” czyli powództwa skierowanego przeciwko podmiotowi naruszającemu dobra osobiste za pośrednictwem usługi świadczonej drogą elektroniczną w sytuacji gdy powód nie zna imienia i nazwiska lub nazwy lub adresu miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego, który naruszy jego dobrał osobiste.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami sądem właściwym dla powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom o nieustalonej tożsamości ma być Sąd Okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powoda.

Ślepy pozew nie oznacza, że powód zwolniony będzie z podania informacji dotyczących osoby pozwanego. Powód zobowiązany będzie bowiem do podania informacji pozwalającej ustalić osobę, która dopuściła się naruszenia w szczególności nazwę profilu lub loginu użytkownika.

Szczególnymi warunkami formalnymi nowego powództwa mają być:

  1. wniosek o zobowiązanie usługodawcy świadczącego usługę drogą elektroniczną do wskazania określonych danych pozwanego określonych ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w oparciu o podane przez powoda informacje;
  2. oznaczenie usługodawcy świadczącego usługę drogą elektroniczną w sposób umożliwiający doręczenie zobowiązania do nadesłania danych pozwanego;
  3. wskazanie publikacji, w szczególności komunikatów pisemnych, zdjęć, nagrań audio oraz wideo, naruszających dobra osobiste powoda, z podaniem adresu identyfikującego treść w zasobach danych internetowych, na którym zostały opublikowane, daty i godziny publikacji oraz nazwy profilu lub loginu użytkownika, o ile będzie to możliwe.

W dalszej kolejności celem ustalenia tożsamości pozwanego Sąd zobowiązywać będzie usługodawcę świadczącego usługę drogą elektroniczną do ujawnienia danych wskazanych w lit. a powyżej, pod rygorem ukarania grzywną nie mniejszą niż 15.000,00 zł. W przypadku konsekwentnego braku ujawnienia przez usługodawcę żądanych przez Sąd danych, Sąd może ponowić grzywnę, a ich suma w określonej sprawie nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

Postępowanie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych przeciwko osobie o nieustalonej tożsamości ma podlegać umorzeniu, jeżeli:

  1. usługodawca świadczący usługę drogą elektroniczną nie wskazał danych, w terminie 12 miesięcy od doręczenia pierwszego zobowiązania, nie wcześniej jednak niż po upływie wyznaczonego w trzecim zobowiązaniu terminu do wskazania danych;
  2. usługodawca świadczący usługę drogą elektroniczną nie dysponuje wystarczającymi danymi identyfikującymi pozwanego, ich pozyskanie nie jest możliwe lub byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania ma przysługiwać zażalenie do innego składu Sądu Okręgowego.