Sejm uchwalił pakiet SLIM VAT- zmiany od 1 stycznia 2021 r.

SLIM VAT

27 listopada b.r. Sejm uchwalił nowelę dot. zmian w podatku (tzw. pakiet SLIM VAT), której przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy oraz księgowi powinni zwrócić uwagę na następujące zmiany w rozliczeniach VAT od 2021 r.:

  • zmiany w rozliczaniu faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania – odejście od wymogu potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta,
  • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,
  • dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

W szczególności należy przyjrzeć się zmianom w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus. Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu od 1.01.2021 r. obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa wyżej, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Podkreślenia wymaga, że przez uzgodnienie warunków transakcji rozumie się posiadanie dokumentów, z których to uzgodnienie wynika. Jeżeli podatnik w konkretnym przypadku nie dysponuje dokumentami innymi niż sama faktura korygująca, to wystawiona faktura korygująca również na gruncie wprowadzanych przepisów ustawy o VAT będzie dokumentem, z którego wynikają nowe warunki transakcji (w przypadku możliwości potwierdzenia, że faktura została dostarczona do nabywcy).

Przy założeniu odejścia od wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących, zasadnicze znaczenie zyskają inne dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania, przykładowo dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

Jednocześnie w projekcie przewidziano, że w przypadku przedsiębiorców, którzy chcieliby stosować dotychczasowe rozwiązania, bazujące na obowiązku otrzymania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej i związane z tym przepisy dotyczące obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego w dotychczasowym brzmieniu, istnieje taka możliwość do końca 2021 r. pod warunkiem, że wybór stosowania dotychczasowych rozwiązań zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.