Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii COVID-19

rozwiązanie umowy

Zasady rozwiązywania umów o pracę w trakcie pandemii uległy pewnym zmianom. Zmiany te wprowadzone zostały w tarczy antykryzysowej 2.0 i nadal obowiązują, o czym należy pamiętać rozwiązując umowę o pracę
z pracownikiem.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem SARS-CoV-2 (tarcza antykryzysową 2.0) uchyliła obowiązywanie tzw. „fikcji doręczenia”. Do czasu wprowadzenia tarczy antykryzysowej, niepodjęta na poczcie przesyłka, po tzw. podwójnym awizowaniu, była traktowana za doręczoną. Nieodebranie pisma z poczty w czasie pandemii nie spowoduje już skutku doręczenia, a co za tym idzie pismo będzie uznawane za niedoręczone.

Jak stanowi art. 98 tarczy antykryzysowej 2.0 „nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.” Tarcza antykryzysowa zawiera pewne wyjątki, dotyczące m.in. pism sądowych, jednakże nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie pism takich jak np. wypowiedzenie umowy o pracę.

Powyższe oznacza, że jeśli pracownik nie odbierze oświadczenia, nie dojdzie do rozwiązania umowy (rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia). Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi bowiem zostać doręczone pracownikowi (nie wystarczy samo wysłanie pisma).

Można próbować doręczyć wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przesłanie wypowiedzenia w tej formie na firmowy e-mail pracownika jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia w pisemnej formie. Oświadczenie o rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu umowy może również zostać wysłane kurierem. Oczywiście zawsze pozostaje możliwość osobistego wręczenia oświadczenia, co niestety nie zawsze jest możliwe.