Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

rodo

Spis treści:

1. Czy rada gminy może odmówić zgody?

2. Co musi określać uchwała rady gminy?

3. Kiedy nie jest potrzebna zgoda rady gminy?

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Przepis używa sformułowania „stosunek pracy”, dlatego też określona w nim szczególna ochrona dotyczy wszelkich rodzajów stosunków pracy: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, a także spółdzielczej umowy o pracę. Dyspozycją art. 25 ust. 2 usg nie są natomiast objęte stosunki cywilnoprawne takie jak umowy zlecenia, umowy o dzieło czy kontrakty menadżerskie.

Czy rada gminy może odmówić zgody?

W treści art. 25 ust. 2 usg wyraźnie wskazano, że rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

W przeszłości prezentowane było stanowisko zgodnie z którym, wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym lub odmowa takiej zgody pozostawione są uznaniu rady, a jedynie w sytuacji, gdy rada uzna, że podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. Ten kierunek w orzecznictwie uległ zmianie i obecnie dominujący jest pogląd prawny, zgodnie z którym szczególna ochrona przysługująca radnemu na podstawie przepisów uzależniających rozwiązanie z nim stosunku pracy od zgody rady dotyczy jedynie sytuacji, w których rozwiązanie z nim stosunku pracy związane jest z wykonywaniem przez niego mandatu. W przypadku zaś, gdy taki związek nie istnieje, rada nie może odmówić zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Co musi określać uchwała rady gminy?

Uchwała rady gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie może być podjęta w sposób abstrahujący od motywów podanych przez pracodawcę, jak również powinna być uzasadniona w sensie obiektywnie weryfikowalnych argumentów oraz mieć oparcie w stanie faktycznym dotyczącym powodów rozwiązania stosunku pracy. Co istotne, rada gminy jest uprawniona do oceny zasadności podstaw rozwiązania
z radnym stosunku pracy tylko w takim zakresie, w jakim jest konieczny do wykazania, że podane przez pracodawcę przyczyny są pozorne, zaś rzeczywistymi przyczynami są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Nie jest natomiast rolą rady jest rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy i ocena okoliczności uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, gdyż oznaczałoby to wkraczanie w kompetencje sądu pracy (wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 listopada 2023 r., III SA/Lu 466/23).

czy można zwolnić radnego

Kiedy nie jest potrzebna zgoda rady gminy?

Art. 25 ust. 2 usg nie ma zastosowania gdy stosunek pracy ustaje nie na skutek jego rozwiązania, lecz dlatego, że wygasa (np. przypadek upływu 3 miesięcy tymczasowego aresztowania – art. 66 k.p.), ani wówczas, gdy pracownik sam wyraża zgodę na rozwiązanie umowy bądź sam ją rozwiązuje, ani też wówczas, gdy jest on zatrudniony na innej podstawie niż stosunek pracy.

Należy również pamiętać, że analogiczne regulacje obowiązują na gruncie ustawy o samorządzie powiatowym
i samorządzie województwa.