Rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

metody kalkulacji

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1357 rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 91 ust. 7c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) i określa metodę kalkulacji kosztów cyklu życia mającą zastosowanie w odniesieniu do budynków w przypadku, gdy zgodnie z art. 91 ust. 3b Pzp zamawiający określi kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.

Rozporządzenie określa szczegółowe wzory, na podstawie których możliwa jest kalkulacja kosztów cyklu życia budynku. Celem rozporządzenia jest:

• przyczynienie się do ograniczenia zjawiska nadmiernego stosowania kryterium ceny jako podstawowego kryterium oceny ofert.
• zwiększenie racjonalności decyzji podejmowanych przez zamawiającego.
• opracowanie nieskomplikowanej i przejrzystej metody, na podstawie której zamawiający będzie szacował koszt cyklu życia budynku.
• wzrost racjonalności wydatkowania środków publicznych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 lipca 2018 r.