Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W dniu 8 czerwca 2017 r. ustawodawca w drodze rozporządzenia określił nowe uproszczone sprawozdania w zakresie CIT. Ma to na celu łatwiejsze agregowanie danych dotyczących transakcji między pomiotami powiązanymi.

Wprowadzenie wzoru sprawozdania CIT-TP jest związane ze zmianami legislacyjnymi różnicującymi obowiązki dokumentacyjne nałożone na mniejsze podmioty oraz przedsiębiorstwa posiadające bardziej złożoną strukturę.

Zgodnie z Rozporządzeniem, podatnicy objęci obowiązkiem składania sprawozdań zobowiązani będą do sporządzania dokumentacji podatkowej zarówno dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanym, jak i w przypadku dokonywania płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. kraju preferencji podatkowej.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowe kryterium kwalifikacji  tj. przekroczenie w danym roku podatkowym przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości o równowartości 10 mln euro.

Pierwsze formularze podatnicy będą zobowiązani złożyć za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2016 r.