W dniu 3 października 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, które dokładnie określają zakres informacji jako musi się znaleźć w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i odpowiednio osób fizycznych tj.

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12.9.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1.9.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenia są aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji znajdującej się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek sporządzania dokumentacji dotyczy określonych ustawami typów podmiotów oraz określonych sytuacji.

Obowiązek obejmuje konieczność przygotowania dwóch rodzajów dokumentacji:

1) dokumentacji lokalnej – tzw. Local File (art. 9a ust. 2b pkt 1 PDOPrU, art. 25a ust. 2b PDOFizU),

2) dokumentacji grupowej – tzw. Master File, zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (art. 9a ust. 2d PDOPrU, art. 25a ust. 2d PDOFizU).

Rozporządzenia wskazują, że dokumentacja Local File ma zawierać szczegółowe informacje w zakresie danych finansowych, danych identyfikujących podmioty powiązane, opisy przebiegu transakcji, a także analizę danych porównawczych.

W dokumentacji Master File należy wskazać m.in. strukturę organizacyjną politykę cen transferowych, opis przedmiotu i zakresu działalności grupy, istotne wartości niematerialne, tj. strategie czy umowy odnoszące się do wartości niematerialnych, a także opis sytuacji finansowej grupy. Ideą dokumentacji grupowej jest przedstawienie obrazu działalności całej grupy.