Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO nie zawiera wyraźnych przepisów przejściowych w zakresie aktualizacji obowiązków informacyjnych. Ustawodawca unijny nie wypowiedział się w żadnym zakresie co do przenoszalności zrealizowanych już obowiązków informacyjnych i wymogu bądź nie ich aktualizacji. Nie wypowiedział się również w przedmiocie tego, czy w razie konieczności aktualizacji, powinna być ona podjęta względem całego obowiązku poprzez ponowne jego zrealizowanie, czy może wystarczy go dosłownie „zaktualizować”.

Pewnym wskazaniem informacyjnym może być motyw 171 RODO, który wskazuje, iż

(171) Niniejszym rozporządzeniem należy uchylić dyrektywę 95/46/WE. Przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia już się toczy, powinno w terminie dwóch lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie zostać dostosowane do jego przepisów. Jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Decyzje przyjęte przez Komisję oraz zezwolenia wydane przez organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia.

Jednakże, zdaniem autora, powyższe nie daje uzasadnienia dla poglądu o aktualizacji obowiązku informacyjnego. Motywy nie mają charakteru normatywnego, także nie są przepisami intertemporalnymi.  Ponadto, expressis verbis motyw traktuje o obowiązku aktualizacji zgód, co prowadzi do wniosku, iż a contrario, nie ma takiego obowiązku względem informacji z art. 13 i 14 RODO.

Powyższe prowadzi do wniosku, iż obowiązek realizacji obowiązku informacyjnego nastąpi po 25 maja 2018 r. w czasie określonym RODO tj. bądź podczas pozyskiwania bądź w określonym czasie po pozyskaniu.