„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

Konkurs ofert

„Razem Możemy Więcej Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 20222023”

w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców

na lata 20222025

Oferujemy Państwu pełne wsparcie w ubieganiu się o środki finansowe, w tym wsparcie w:

 • przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w konkursie oraz w jej złożeniu, jak również
 • w aktualizowaniu,
 • rozliczaniu,
 • raportowaniu i realizacji programu wsparcia.

1.       Podmioty uprawnione

O przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy dla projektów w ramach konkursu mogą się ubiegać następujące typy podmiotów (zwane dalej „Oferentami”):

 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), to znaczy:
 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia)[1];
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników lub
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz
 • instytucje rynku pracy, czyli podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy o promocji zatrudnienia (publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe);

Wybrani Oferenci do realizacji projektów w ramach Programu są dalej zwani „Realizatorami”.

2.       Grupa docelowa

Bezpośrednimi odbiorcami proponowanych działań w ramach zgłoszonych ofert, czyli beneficjentami projektów są cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, wymagający wsparcia w jednym lub więcej obszarach priorytetowych określonych w Programie. Program będzie w sposób szczególny uwzględniać cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

Dodatkowym atutem zgłoszonych ofert w bieżącej Edycji Programu będzie uwzględnienie grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani w ubiegłym roku do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu lub którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

Oferent powinien określić warunki dostępu wybranych cudzoziemców do udziału w projekcie na podstawie diagnozy potrzeb odnoszącej się do projektowanych działań, zgodnych z priorytetami Programu oraz zadaniami zdefiniowanymi dla danej Edycji Programu.

3. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu zadań obejmuje aktywizację zawodową oraz integrację i aktywność społeczną cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Poniżej znajdują się poszczególne obszary priorytetowe wraz ze wskazaniem przykładowych działań, które Oferent powinien przewidzieć w swojej Ofercie.

Priorytet I: Aktywizacja zawodowa

Zadanie: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.

Na to zadanie może składać się jedno lub więcej z poniższych działań:

 1. Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy).
 2. Organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy w znalezieniu i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia.
 3. Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji.
 4. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 5. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami.

 

Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna

Zadanie: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców.

Na to zadanie może składać się jedno lub więcej z poniższych działań:

 1. Zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego.
 2. Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psychiczno-fizycznym – również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczania różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny.
 3. Zapewnienie nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej.
 4. Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
 5. Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, tj. asystentura w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, częściowe finansowanie najważniejszych opłat na start, m.in. opłaty czynszowe np. w postaci bonów.
 6. Wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i aktywności głównych interesariuszy środowiska szkolnego (np. asystentura w trakcie zajęć szkolnych oraz w kontaktach opiekunów z placówką oświatową, organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców, zarówno o tematyce dotyczącej kultury polskiej, jak i kultury państw pochodzenia cudzoziemskich uczniów, wydarzeń o charakterze integracyjnym).
 7. Specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców.

Składane Oferty mają realizować cel główny Programu, jakim jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

4. Termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w latach 2022–2023

Program w 2022 r. jest realizowany od dnia ogłoszenia Konkursu, a realizacja zadania rozpoczyna się od zawarcia Umowy.

Źródłem finansowania Programu są środki rezerwy Funduszu Pracy.

Na realizację projektów w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” planuje się przeznaczyć kwotę do 40 000 000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

5.       Zasady przyznawania środków rezerwy Funduszu Pracy

W ramach poszczególnych obszarów priorytetowych, Minister określa minimalne i maksymalne kwoty jakie mogą zostać przekazane na realizację pojedynczego projektu w ramach bieżącej edycji Programu, zachowując przy tym zasadę przyznawania środków rezerwy Funduszu Pracy dostępnych w danym roku budżetowym, w kwotach i terminach zgodnych z dołączonym do Ofert harmonogramem działań i kosztorysem zawierającym kalkulację przewidywanych kosztów realizacji tych działań – z wyraźnym podziałem na lata (środki rezerwy Funduszu Pracy planowane są rocznie).

 • Priorytet I i II:

minimalna kwota 300 000 zł

maksymalna kwota – 1,5 mln zł

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 100% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację Oferty.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na podstawie art. 62d–62g Ustawy.

Minister zastrzega sobie prawo przyznania innej kwoty niż wnioskowana przez Oferenta. W takim przypadku Oferent jest obowiązany do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu działań oraz zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W trakcie trwania bieżącej edycji Programu – jeden podmiot może złożyć tylko jedną Ofertę w ramach jednego obszaru priorytetowego, a nie więcej niż dwie Oferty w ramach jednego Konkursu ofert. Pojedyncza Oferta może natomiast obejmować dwa obszary priorytetowe, przy czym wskazane jest określenie priorytetu wiodącego.

6.       Terminy i warunki realizacji projektu

W ramach bieżącego Konkursu ofert możliwa jest realizacja projektów wyłącznie we wskazanym okresie trwania Edycji Programu. Wydatki będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Realizatorem, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Otrzymane środki są rozliczane w okresach rocznych (tj. otrzymane w 2022 r. – powinny być wydatkowane w tym roku, w przeciwnym razie zwrot tych środków powinien odbyć się zgodnie z terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)). Kolejny rok budżetowy w bieżącej edycji Programu, tj. 2023 podlega kolejnej transzy środków na realizację projektu, zgodnie z zawartą Umową.

Raporty z realizacji projektu (tj. częściowy na koniec 2022 r. oraz końcowy na koniec 2023 r.; zawierające komponent merytoryczny i finansowy) należy wypełnić w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a także podpisany dostarczyć lub przesłać w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania – liczy się data złożenia lub data stempla pocztowego (stempla operatora świadczącego usługi powszechne), ale nie później niż do dnia 30 stycznia roku następującego po roku podlegającemu raportowaniu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu zostały określone w Regulaminie Konkursu ofert, w tym m.in.: koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne, dopuszczalność zmian w kosztorysie, zasady zmiany treści Umowy, wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i inne.

7.       Termin i sposób składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

8.       Tryb i kryteria stosowane przy ocenie i wyborze ofert

Prawidłowe złożenie Oferty musi nastąpić za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Oferty niekompletne lub złożone w innej niż ww. formie nie będą rozpatrywane.

Oferenci  składają  również oświadczenia (stanowiące załączniki do Regulaminu Konkursu ofert),  potwierdzające m.in., że są podmiotami uprawnionymi do złożenia Oferty w Konkursie. Niezłożenie takiego oświadczenia traktowane będzie jako brak formalny Oferty.

Złożenie Oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków rezerwy Funduszu Pracy lub z przyznaniem ich we wnioskowanej wysokości.

Każda Oferta złożona w Konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” musi spełnić kryteria formalne określone w Regulaminie Konkursu ofert. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne.

Powołany Zespół do oceny ofert dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert i przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi listę proponowanych do dofinansowania projektów. Opinia Zespołu do oceny ofert ma postać punktacji wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty finansowania. Kryteria merytoryczne określone zostały w Regulaminie Konkursu ofert.

Konkurs ofert może zostać odwołany przez Ministra przed upływem terminu na złożenie Ofert.

Minister może również przedłużyć termin złożenia Ofert i termin rozstrzygnięcia Konkursu ofert.

[1] Nie stosuje się do:

 • partii politycznych i europejskich partii politycznych;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne;
 • europejskich fundacji politycznych.

W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt na consulting@madejczyk.biz