Rażąco niska cena

                Kwestie związane z rażąco niską cenę były już wielokrotnie przedmiotem orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, która zwracał uwagę, że Wykonawca musi szczegółowo uzasadnić, że zaoferowana cena jest ceną realną.  W jednym z ostatnich wyroków KIO wskazała, że niewystarczające jest porównanie zaoferowanej przez innego Wykonawcę ceny do przyjętego przez Wykonawcę (który złożył ofertę z rażąco niską ceną) sposobu wykonania zamówienia.

Izba wskazała, że inny przedsiębiorca, kalkuluje cenę w inny sposób, w oparciu o własne założenia jak wykona przedmiot zamówienia, w związku z warunkami, które posiada. Ponadto, subiektywne przekonanie co do rzeczywistości, nie może prowadzić do stwierdzenia naruszenia prawa przez zamawiającego. Cena rażąco niska jest wartością nierealną, wskazującą na brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za daną kwotę i należy odnosić ją do przedmiotu zamówienia. O ile ceny zaproponowane przez innych wykonawców mogą stanowić pewną wytyczną, co do poziomu kalkulacji ceny w postępowaniu, to jednak nie można zapominać, że każdy z wykonawców posiada indywidualne warunki podmiotowe, które bezpośrednio wpływają na możliwość obniżenia ceny. W szczególności, gdy w postępowaniu rozpoznawanym odwołaniem wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a sam sposób wykonania zamówienia, co do inwentaryzacji, czy pracy potencjału kadrowego przedsiębiorcy, stanowi pewną dowolność wykonawcy. Nie jest możliwe skonstruowanie skutecznego zarzutu w oparciu jedynie o indywidualne przekonanie strony co do rzeczywistości – Krajowa Izba Odwoławcza orzeka bowiem na podstawie dowodów, nie zaś twierdzeń, a tym bardziej przekonania stron (wyrok KIO z dnia 4 czerwca 2019 r., sygn. KIO 907/19).

Powyższym wyrokiem Izba potwierdziła dotychczasowe stanowisko, z którego wynika, że wykazanie rażąco niskiej ceny wymaga powołania szczegółowych kalkulacji i dowodów, albowiem same twierdzenia wykonawców są w tym zakresie niewystarczające.