Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych

Raportowanie informacji

W dniu 5 czerwca 2018 r. opublikowano dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Państwa członkowskie mają obowiązek implementacji postanowień dyrektywy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dyrektywa przewiduje obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych, m.in. w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu w okresie między dniem wejścia w życie dyrektywy, tj. 25 czerwcem 2018 r., a datą rozpoczęcia jej stosowania, tj. 1 lipca 2020 r.

W tym miejscu należy wyjaśnić czym są uzgodnienia transgraniczne. Zgodnie z wprowadzoną definicją „uzgodnienie transgraniczne” oznacza uzgodnienie, które dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego albo państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia są rezydentami do celów podatkowych tej samej jurysdykcji;
  2. co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia jest jednocześnie rezydentem do celów podatkowych więcej niż jednej jurysdykcji;
  3. co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność w innej jurysdykcji za pośrednictwem stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji, a uzgodnienie stanowi część lub całość działalności gospodarczej tego stałego zakładu;
  4. co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność w innej jurysdykcji nie będąc jej rezydentem do celów podatkowych ani nie posiadając stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji;
  5. takie uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji lub na wskazanie własności rzeczywistej

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych w praktyce spoczywał będzie przede wszystkim na pośrednikach (ang. intermediary) – takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych – którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu tych uzgodnień.

Ministerstwo Finansów informuje również, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules).